Obchodní podmínky

 1.              Úvodní ustanovení

 

1.1.        Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) pro poskytování Služeb definovaných v čl. 1.3. těchto VOP společností AngelsTech s.r.o. se sídlem Brno, Vomáčkova 194/4, PSČ 619 00, IČ: 196 24 646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 135386 (dále také jako „AngelsTech s.r.o.“), upravují vzájemná práva a povinnosti související se vztahy vznikajícími na základě smluv uzavíraných mezi společností AngelsTech s.r.o., jako poskytovatelem Služeb, a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jako příjemcem Služeb a kupujícím (dále také jako „Zákazník“), prostřednictvím E-shopu společnosti AngelsTech s.r.o. provozovaného na internetové stránce https://andelskesluzby.cz (dále také jako „E-shop“), či jiným způsobem, např. prostřednictvím e-mailu či telefonické komunikace.

 

1.2.        Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy, objednávky nebo jiného právního jednání učiněného v rámci právních vztahů specifikovaných v čl. 1.1. těchto VOP.

 

1.3.        Společnost AngelsTech s.r.o. poskytuje následující Služby:

a)    standardní čištění a údržba hrobu či hrobového místa (dále také jako „Hrob“) určeného Zákazníkem, a to v následujícím rozsahu:

i)     zametení Hrobu, případně odklizení listí nebo sněhu;

ii)   odstranění plevele, mechu, lišejníků a dalších obvyklých nečistot z Hrobu, a to za pomoci základních běžně dostupných pomůcek (rukavice, smeták, hadr, saponát apod.) a způsobem nevyžadujícím jakékoliv zvláštní vybavení (elektrické nástroje, vysokotlaké čističe, zahradnické vybavení apod.) či schopnosti (např. v oboru zahradnictví) (dále také jako „Standardní rozsah“);

b)    nadstandardní čištění a údržba Hrobu určeného Zákazníkem, v rozsahu větším, než je Standardní rozsah, zejména pak v případě že je Hrob rozsáhle zarostlý vegetací (stromky či stromy, křoví, popínavé rostliny apod.), či popsaný graffiti apod. (dále také jako „Nadstandardní rozsah“);

c)    zajištění a položení květiny/věnce na Hrob a zapálení svíčky na Hrobu, kdy společnost AngelsTech s.r.o. zajistí zakoupení věnce/květiny a svíčky, a jejich položení na Hrob; tato Služba může být poskytnuta i v rámci služby dle čl. 1.3. písm. a) nebo písm. b) těchto VOP;

d)    případně jakékoliv další Služby nabízené na E-shopu.

 

(dále také jako „Služby“).

 

1.4.        Všeobecné podmínky Zákazníka, které nebyly společností AngelsTech s.r.o. výslovně písemně odsouhlaseny jako součást smlouvy, objednávky nebo jiného právního jednání učiněného v rámci právních vztahů specifikovaných v čl. 1.1. těchto VOP a/nebo jsou v rozporu s těmito VOP nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné, ledaže s nimi společnost AngelsTech s.r.o. předem písemně vyjádří souhlas.

 

 

 

 

2.              Sdělení před uzavřením smlouvy, mimosoudní řešení sporů

 

2.1.        Informace obsažené v ustanovení čl. 2. těchto VOP jsou v souladu s příslušnými právními předpisy určeny Zákazníkovi – fyzické osobě, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností AngelsTech s.r.o. nebo se společností AngelsTech s.r.o. jinak jedná.

 

2.2.        Identifikační a kontaktní údaje společnosti AngelsTech s.r.o.:

AngelsTech s.r.o.

IČ: 196 24 646

se sídlem Brno, Vomáčkova 194/4, PSČ 619 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 135386

tel. č.: +420 734 487 441

e-mail: info@andelskesluzby.cz

 

2.3.        Označení Služby, popis jejích hlavních vlastností a celková cena za poskytnutí Služby (včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění) jsou uvedeny v rámci E-shopu v zobrazení detailu konkrétní Služby.

 

2.4.        V rámci E-shopu je možné cenu za poskytnutí Služby zaplatit prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem.

 

2.5.        Místo plnění je určeno dle volby Zákazníka na konkrétním místě specifikovaném Zákazníkem.

 

2.6.        Práva vznikající z vadného plnění a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou upraveny v čl. 7. a 8. těchto VOP.

 

2.7.        Náklady na využití prostředků komunikace na dálku (např. internetové připojení, telefon) se řídí podmínkami poskytovatelů takových prostředků příslušného Zákazníka. Společnost AngelsTech s.r.o. neúčtuje žádné dodatečné náklady na využití prostředků komunikace na dálku.

 

2.8.        Zákazník má právo odstoupit od smlouvy uzavřené se společností AngelsTech s.r.o. ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo požadovat přiměřené snížení ceny Služby, a to v případě, že právo Zákazníka bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně ze, ve znění pozdějších předpisů. Toto právo Zákazník nemá, prokáže-li společnost AngelsTech s.r.o., že je to s ohledem na povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

 

2.9.        Zákazník má právo odstoupit od smlouvy uzavřené se společností AngelsTech s.r.o. nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny Služby, pokud společnost AngelsTech s.r.o. nevyřídí reklamaci ve lhůtě uvedené v čl. 8.5. těchto VOP.

 

2.10.     Zákazník má právo odstoupit od smlouvy uzavřené se společností AngelsTech s.r.o. bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování Služeb mezi Zákazníkem a společností AngelsTech s.r.o.

 

Zákazník však nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené se společností AngelsTech s.r.o. v případě smlouvy o poskytování Služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, a pokud poskytovaní Služeb započalo s předchozím souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. O tomto následku byl Zákazník poučen v rámci objednávkového procesu.

 

Odstoupení od smlouvy je ze strany Zákazníka učiněno včas, pokud Zákazník odešle oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty.

 

2.11.     Zákazník uplatní své právo odstoupit od smlouvy jednostranným oznámením zaslaným společnosti AngelsTech s.r.o. na kontaktní údaje uvedené v čl. 2.2. těchto VOP. Zákazník je pro odstoupení od smlouvy rovněž oprávněn využít vzorový formulář, který tvoří Přílohu č. 1 těchto VOP. Bez ohledu na uvedené může Zákazník odstoupit od smlouvy jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči společnosti AngelsTech s.r.o. Společnost AngelsTech s.r.o. potvrdí Zákazníkovi, že z jeho strany došlo k odstoupení od smlouvy, formou e-mailové zprávy doručené na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při objednávce.

 

2.12.     Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí společnost AngelsTech s.r.o. Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od Zákazníka obdržela, a to stejným způsobem, jakým Zákazník platby provedl. Jiným způsobem mohou být platby vráceny pouze v případě, že s tím Zákazník souhlasí. Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy poté, co společnost AngelsTech s.r.o. na základě žádosti Zákazníka již započala s poskytováním Služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, vrátí společnost AngelsTech s.r.o. Zákazníkovi poměrnou část uhrazené ceny Služeb odpovídající ceně za Služby, které ještě nebyly Zákazníkovi poskytnuty.

 

2.13.     Společnost AngelsTech s.r.o. eviduje veškeré smlouvy uzavřené se Zákazníky, přičemž Zákazníkům neumožňuje přístup k jednotlivým smlouvám, a to vzhledem k tomu, že Zákazníci rovněž vyhotovením příslušné smlouvy disponují.

 

2.14.     V případě, že reklamace Zákazníka provedená dle čl. 8. těchto VOP bude uznaná jako oprávněná, vzniká Zákazníkovi právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které Zákazník vynaložil v souvislosti s uplatněním reklamace, a to maximálně ve výši nezbytně nutné k uplatnění reklamace s ohledem na povahu a vlastnosti reklamované Služby. Zákazník je oprávněn požádat o úhradu účelně vynaložených nákladů bez zbytečného odkladu po vyřízení reklamace, nejpozději však do 1 měsíce od uplynutí lhůty pro reklamaci Služby.

 

2.15.     Společnost AngelsTech s.r.o. tímto poučuje Zákazníka, že spotřebitelské spory vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených se společností AngelsTech s.r.o. nebo s nimi jinak související je jakožto subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů příslušná řešit Česká obchodní inspekce. Internetová adresa subjektu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je https://www.coi.cz/. Zákazník může pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené v rámci E-shopu využít rovněž platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

3.              Rozhodné právo, jazyk

 

3.1.        Smluvní či jiné vztahy upravené těmito VOP se stejně jako tyto VOP řídí českým právním řádem.

 

3.2.        Jediným jazykem smluvních či jiných vztahů vznikajících mezi společností AngelsTech s.r.o. a Zákazníkem v rámci těchto VOP je český jazyk.

 

4.              Informace o Službách, a jejich ceně

 

4.1.        Zákazník bere na vědomí, že katalog nabízených Služeb prezentovaný v rámci E-shopu je pouze informativního charakteru a nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy ze strany společnosti AngelsTech s.r.o. Použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tímto výslovně vylučuje.

 

4.2.        Kliknutím na konkrétní Službu se zobrazí její detailní popis a možnosti jejího objednání.

 

4.3.        Veškeré ceny za poskytování Služeb uvedené v E-shopu jsou kalkulovány s předpokladem, že bude Služba poskytnuta ve Standardním rozsahu, tj. v rozsahu dle čl. 1.3. písm. a) těchto VOP. V případě nutnosti poskytnutí Nadstandardního rozsahu Služby si společnost AngelsTech s.r.o. může vypracovat Zákazníkovi individuální cenovou nabídku.

 

4.4.        Všechny ceny v E-shopu jsou uvedeny v českých korunách (Kč/CZK) včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.

 

5.              Objednávka Služeb

 

5.1.        Objednávku lze učinit prostřednictvím:

a)              objednávkového formuláře E-shopu,

b)             telefonicky na telefonním čísle uvedeném na E-shopu, a to v rámci provozních hodin společnosti AngelsTech s.r.o. uvedených na E-shopu, nebo

c)              prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na E-shopu.

 

5.2.        V rámci zadávání objednávky sdělí Zákazník společnosti AngelsTech s.r.o. zejména následující informace:

a)              své identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailový kontakt;

b)             zvolenou Službu, a je-li to relevantní, informaci o tom, zda požaduje poskytnutí Služby jednorázově, nebo v rámci dílčích Služeb v opakovaných intervalech;

c)              informace o Hrobu, tj. název hřbitova, kde se Hrob nachází (ve větších městech celý název), jméno na náhrobku, typ Hrobu (jednohrob, dvojhrob, zakrytý, odkrytý, …), popis cesty k Hrobu, případně i aktuální fotografii Hrobu;

d)             kdy má být Služba poskytnuta (ve smyslů termínů dle čl. 6.1. těchto VOP);

e)              jakékoliv další relevantní informace;

f)              požadovaný rozsah Služby ve smyslu čl. 1.3. písm. a) a písm. b) těchto VOP (pouze v případě služby čištění a údržby Hrobu), přičemž

          pokud Zákazník provádí objednávku prostřednictvím E-shopu a (i) zvolí Standardní rozsah, bude přesměrován na volbu platby dle čl. 5.2. písm. g) těchto VOP; a pokud (ii) zvolí Nadstandardní rozsah, bude v rámci prostředí E-shopu vyzván k tomu, aby namísto volby platby odeslal poptávku na individuální cenovou nabídku na poskytování Služeb; a

          pokud Zákazník provádí objednávku prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, a zvolí Nadstandardní rozsah, může mu být vypracována individuální cenová nabídka na poskytování Služeb dle čl. 5.6. těchto VOP;

g)             zvolený způsob platby, přičemž si Zákazník může zvolit jednu z následujících platebních metod:

i)              platba on-line platební kartou (společnost AngelsTech s.r.o. akceptuje platební, kreditní i předplacené karty VISA, MasterCard, Maestro);

ii)            platba bankovním převodem; přičemž

volbu způsobu platby Zákazník činí pouze v případě objednávky učiněné přes E-shop, a v případě ostatních způsobů objednání uhradí částku na základě faktury – daňového dokladu vystavené dle čl. 5.7. těchto VOP.

 

5.3.        Informace dle čl. 5.2. těchto VOP Zákazník společnosti AngelsTech s.r.o. sdělí v závislosti na zvoleném způsobu učinění objednávky následujícím způsobem:

a)              v případě E-shopu v rámci objednávkového formuláře;

b)             v případě e-mailu v samotném textu e-mailu;

c)              v případě telefonické objednávky v rámci telefonického hovoru.

 

5.4.        Objednávka je Zákazníkem učiněna:

a)              v případě objednávky přes E-shop tím, že v případě volby Standardního rozsahu po vyplnění veškerých informací dle čl. 5.2. těchto VOP klikne Zákazník na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“;

b)             v případě objednávky přes e-mail odesláním e-mailu;

c)              v případě objednávky přes telefon výslovným sdělením v rámci telefonátu; a

d)             v případě vypracování individuální cenové nabídky dle čl. 5.6. těchto VOP tím, že Zákazník individuální cenovou nabídku potvrdí e-mailovou zprávou.

 

5.5.        Pokud nebude objednávka obsahovat veškeré informace dle čl. 5.2. těchto VOP, je společnost AngelsTech s.r.o. oprávněna požádat Zákazníka před zasláním potvrzení o přijetí objednávky o jejich doplnění, přičemž pokud jí Zákazník tyto informace nesdělí, vyhrazuje si společnost AngelsTech s.r.o. právo objednávku odmítnout. To neplatí, pokud byla objednávka učiněna přes E-shop, a Zákazník zároveň uhradil cenu služeb způsobem dle čl. 5.2. písm. g) bod i) těchto VOP; v takovém případě se uplatní postup dle čl. 5.9. a 5.10. těchto VOP.

 

5.6.        Pokud Zákazník v rámci objednávky zvolí Nadstandardní rozsah Služby, může mu být společností AngelsTech s.r.o. vykalkulována individuální cenová nabídka na poskytnutí Služeb. Individuální cenová nabídka bude Zákazníkovi zaslána na jeho e-mail, přičemž pokud bude Zákazník s nabídkou souhlasit, potvrdí ji e-mailovou zprávou, čímž učiní objednávku Služeb dle individuální nabídky.

 

5.7.        Po provedení objednávky a jejím případném doplnění bude Zákazníkovi na jím uvedenou e‑mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky, které bude obsahovat shrnutí objednávky a informace uvedené v objednávce. Společnost AngelsTech s.r.o. zašle Zákazníkovi společně s potvrzením o přijetí objednávky i znění těchto VOP a fakturu – daňový doklad ve formátu PDF se splatností 14 dnů.

 

5.8.        Smlouva mezi společností AngelsTech s.r.o. a Zákazníkem je uzavřena okamžikem úhrady ceny za poskytování Služeb Zákazníkem.

 

5.9.        Pokud nebude již přijatá objednávka obsahovat veškeré potřebné informace, bude třeba jejich upřesnění, nebo bude obsahovat zjevné chyby, je společnost AngelsTech s.r.o. oprávněna požádat Zákazníka o doplnění objednávky, a Zákazník je povinen do 3 dnů od doručení výzvy objednávku doplnit.

 

5.10.     Společnost AngelsTech s.r.o. je oprávněna od smlouvy uzavřené se Zákazníkem odstoupit, zejména pokud:

a)              Zákazník uvede v rámci objednávky nepravdivé informace o nutném rozsahu Služby (tj. zejména v případě, že Zákazník uvede v rámci objednávky Standardní rozsah Služby v situaci, kdy je třeba, aby byla Služba poskytnuta v Nadstandardním rozsahu); nebo

b)             pokud nebude objednávka obsahovat veškeré potřebné informace, a Zákazník neposkytne na výzvu společnosti AngelsTech s.r.o. ve lhůtě dle čl. 5.9. těchto VOP.

 

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku vrátí společnost AngelsTech s.r.o. Zákazníkovi veškeré přijaté platby. Na částku, na jejíž vrácení má z důvodu odstoupení od smlouvy Zákazník nárok, může být společností AngelsTech s.r.o. po dohodě se Zákazníkem započítána cena za poskytování Služeb na základě jiné smlouvy o poskytování Služeb (např. smlouvy s individuální nabídkou odpovídající potřebnému rozsahu Služby), bude-li taková se Zákazníkem uzavřena.

 

5.11.     Uzavřenou smlouvu lze měnit pouze na základě dohody mezi Zákazníkem a společností AngelsTech s.r.o.

 

6.              Poskytnutí Služby

 

6.1.        Dle volby Zákazníka v rámci objednávky může být Služba poskytována jednorázově, nebo v rámci dílčích Služeb v opakovaných intervalech, přičemž:

a)              jednorázová Služba bude poskytnuta (i) do 14 dnů od potvrzení o přijetí objednávky, nebo (ii) v rámci Zákazníkem zvoleného měsíce, přičemž takto může Zákazník zvolit až měsíc následující po měsíci, ve kterém objednávku činí, nebo (iii) dle písemné individuální dohody se společností AngelsTech s.r.o.;

b)             u Služby poskytované v rámci dílčích Služeb v opakovaných intervalech bude Služba poskytnuta následujícím způsobem:

                                       i.          první dílčí Služba bude poskytnuta (i) do 14 dnů od potvrzení o přijetí objednávky, nebo (ii) v rámci Zákazníkem zvoleného měsíce, přičemž takto může Zákazník zvolit nejdříve až měsíc následující po měsíci, ve kterém objednávku činí, nebo (iii) dle písemné individuální dohody se společností AngelsTech s.r.o.; a

                                     ii.          další dílčí Služby budou poskytovány dle Zákazníkem zvolených intervalů (v závislosti na zvolené variantě frekvence poskytování Služby), přičemž jednotlivé Služby budou poskytnuty (i) vždy v rámci jednotlivých měsíců zvolených Zákazníkem nebo (ii) dle písemné individuální dohody se společností AngelsTech s.r.o.

 

6.2.        Zákazník je v rámci objednávky oprávněn uvést preferované konkrétní datum, či data pro poskytnutí Služeb/dílčích Služeb. Tato data však nejsou pro společnost AngelsTech s.r.o. závazná, a mají pouze informativní charakter.

 

6.3.        Pro účely smluv uzavíraných dle těchto VOP se každá Služba považuje za jedinou Službu, a to i v tom případě, kdy je Služba poskytována v rámci dílčích Služeb v opakovaných intervalech sjednaných dle čl. 6.1. těchto VOP.

 

6.4.        Před každým poskytnutím Služeb či dílčích Služeb, a po každém poskytnutí Služeb či dílčích Služeb, pořídí společnost AngelsTech s.r.o. fotografickou dokumentaci, kterou bez zbytečného odkladu, nejpozději však 2 dny poté, co poskytne Službu či dílčí Službu, zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu.

 

6.5.        S ohledem na zvláštní povahu Služeb, kdy již z jejich podstaty se předpokládá, že Zákazník nebude moci hotovou Službu převzít osobně, se sjednává, že k převzetí Služby Zákazníkem dojde okamžikem odeslání fotografické dokumentace dle čl. 6.4. těchto VOP Zákazníkovi.

 

7.              Vady Služby a práva z vadného plnění

 

7.1.        Společnost AngelsTech s.r.o. Zákazníkovi odpovídá za to, že Služba bude poskytnuta v rozsahu, způsobem a v kvalitě dle smlouvy uzavřené mezi společností AngelsTech s.r.o. a Zákazníkem.

 

7.2.        Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn vytknout vady Služby bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, a to nejpozději do dvou let od jejího poskytnutí.

 

7.3.        Zákazník, který je spotřebitelem, může společnost AngelsTech s.r.o. požádat o písemné potvrzení o rozsahu a době trvání jeho práv z vadného plnění.

 

7.4.        Vada Služby představuje podstatné porušení smlouvy v případě, že společnost AngelsTech s.r.o. již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by Zákazník smlouvu neuzavřel, pokud by danou vadu Služby předvídal.

 

7.5.        Zákazník, který je spotřebitelem, je bez ohledu na to, zda vada Služby představuje podstatné či nepodstatné porušení smlouvy, oprávněn žádat řádné poskytnutí Služby.

 

7.6.        Ve vztahu k Zákazníkovi, který je spotřebitelem, společnost AngelsTech s.r.o. opětovně poskytne Službu v přiměřené době po vytknutí vady Služby Zákazníkem, a to tak, aby Zákazníkovi nezpůsobila značné obtíže, přičemž společnost AngelsTech s.r.o. zohlední povahu Služby a účel, pro který Zákazník Službu objednal.

 

7.7.        Zákazník, který je spotřebitelem, může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy pro vady poskytnutých Služeb, pokud:

a)              společnost AngelsTech s.r.o. vadu poskytnutých Služeb odmítla odstranit nebo ji neodstranila v souladu s ustanovením čl. 7.6. těchto VOP,

b)             je vada poskytnutých Služeb podstatným porušením smlouvy, nebo

c)              je z prohlášení společnosti AngelsTech s.r.o. nebo z okolností zjevné, že vada poskytnutých Služeb nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.

 

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Služby bez vady a vadné Služby, které Zákazník obdržel. Zákazník, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada nevýznamná.

 

8.              Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)

 

8.1.        Zákazník je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění u společnosti AngelsTech s.r.o. za podmínek stanovených těmito VOP a příslušnými právními předpisy (dále také jako „Reklamace“).

 

8.2.        Zákazník je oprávněn vadu Služby reklamovat přímo u společnosti AngelsTech s.r.o., a to zasláním reklamačního formuláře, který je Přílohou č. 2 těchto VOP, nebo v sídle společnosti AngelsTech s.r.o.

 

8.3.        Při reklamaci Zákazník zejména:

a)              identifikuje svou osobu, a to včetně kontaktních údajů;

b)             dostatečným způsobem specifikuje reklamovanou Službu;

c)              dostatečným způsobem specifikuje reklamovanou vadu Služby jejím popisem; a

d)             uvede požadovaný způsob vyřízení reklamace.

 

8.4.        Společnost AngelsTech s.r.o. zašle Zákazníkovi písemné potvrzení o přijetí reklamace. Toto potvrzení bude obsahovat zejména:

a)              datum, kdy Zákazník vadu Služby reklamoval,

b)             specifikaci reklamované vady Služby (co je obsahem reklamace),

c)              jaké konkrétní právo z vadného plnění Zákazník uplatňuje (jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje),

d)             kontaktní údaje Zákazníka,

e)              případně další informace o reklamovaných Službách.

 

8.5.        Pokud je Zákazník spotřebitelem, vyřídí společnost AngelsTech s.r.o. reklamaci, včetně případného odstranění vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne reklamace Služby Zákazníkem, pokud se společnost AngelsTech s.r.o. se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. O vyřízení reklamace bude Zákazník vyrozuměn dle svých kontaktních údajů.

 

8.6.        Po vyřízení reklamace předá společnost AngelsTech s.r.o. Zákazníkovi písemné potvrzení o vyřízení reklamace, které bude obsahovat:

a)              datum vyřízení reklamace,

b)             způsob vyřízení reklamace,

c)              dobu vyřízení reklamace,

d)             v případě zamítnutí reklamace písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

9.              Závěrečná ustanovení

 

9.1.        Stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným a/nebo neúčinným, nemá to za následek neplatnost a/nebo neúčinnost celých VOP.

 

9.2.        Společnost AngelsTech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto VOP. Vztahy mezi společností AngelsTech s.r.o. a Zákazníkem se řídí těmito VOP účinnými v době vzniku předmětného vztahu.

 

9.3.        Tyto VOP nabývají platnosti a účinností 1.2.2024.


 

Příloha č. 1

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Tímto formulářem může zákazník – spotřebitel v souladu se zákonem a VOP jednostranně odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se společností AngelsTech s.r.o., se sídlem Brno, Vomáčkova 194/4, PSČ 619 00, IČ: 196 24 646, prostřednictvím e-shopu. Formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že chcete od kupní smlouvy uzavřené se společností AngelsTech s.r.o. odstoupit.

 

AngelsTech s.r.o.

IČ: 196 24 646

se sídlem Brno, Vomáčkova 194/4, PSČ 619 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 135386

tel. č.: +420 734 487 441

e-mail: info@andelskesluzby.cz

 

Údaje zákazníka

 

jméno a příjmení:

 

adresa:

 

e-mailová adresa:

 

 

Tímto odstupuje od smlouvy

 

Číslo objednávky/faktury

 

Datum objednání:

 

Označení Služby, ve vztahu ke kterému je odstupováno:

 

 

 

 

Důvod odstoupení od smlouvy

Uvedení důvodu pro odstoupení je dobrovolné.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

V ________________________ dne _____________________________

 

 

_________________________________

Podpis zákazníka


Příloha č. 2

 

Formulář pro uplatnění reklamace

 

Adresát: AngelsTech s.r.o.

IČ: 196 24 646

se sídlem Brno, Vomáčkova 194/4, PSČ 619 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 135386

 

Uplatnění reklamace:

Datum uzavření smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Reklamovaná Služba:

 

Popis vad Služby:

 

Požadovaný způsob vyřízení reklamace:

 

Jiné:

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o přijetí reklamace dle čl. 8.4. VOP společnosti AngelsTech s.r.o.

 

 

V ________________________ dne _____________________________

 

 

_________________________________

Podpis zákazníka