Informace o zpracování osobních údajů a použití cookies

Společnost AngelsTech s.r.o., se sídlem Brno, Vomáčkova 194/4, PSČ 619 00, IČ: 196 24 646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 135386 (dále také jako „Správce“), tímto informuje o zpracování osobních údajů zákazníků v souvislosti s provozováním e-shopu na internetové stránce: https://andelskesluzby.cz/ (dále také jako „e-shop“).

Správce je možné kontaktovat na adrese jeho sídla, emailové adrese: info@andelskesluzby.cz či na telefonním čísle: +420 734 487 441.

Správce osobní údaje chrání jako přísně důvěrné a nakládá s nimi vždy v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.04.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. Způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně, a to zejména v interních systémech a evidencích Správce. Osobní údaje jsou zpracovávány především ze strany zaměstnanců Správce, případně ze strany třetích osob, které byly zpracováním osobních údajů pověřeny Správcem, či které osobní údaje zpracovávají z důvodu plnění povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

2. Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje nejčastěji za účelem:

 • plnění povinností stanovených právními předpisy (např. povinnost uchovávat daňové a účetní doklady apod.);
 • plnění povinností ze smlouvy (zejména vyřízení objednávky a dodání objednaného zboží, vyřízení požadavku na odstoupení od smlouvy či vyřízení reklamace);
 • realizace plateb v rámci e-shopu (zejména vracení peněžních prostředků při odstoupení od smlouvy či reklamaci zboží);
 • zřízení a vedení zákaznického účtu;
 • uplatňování přímého marketingu;
 • zajištění fungování e-shopu, hodnocení návštěvnosti a chování jeho návštěvníků a tvorby statistik a evidencí za využití tzv. souborů cookies;
 • ochrany majetku Správce a určení, výkonu a obhajoby právních nároků Správce.

3. Právní základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje výhradně na základě právních základů dle čl. 6 odst. 1 GDPR. Osobní údaje tak mohou být ze strany Správce zpracovávány dle následujících právních základů:

 • udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (tzn. zákazník e-shopu) nebo provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (tzn. zákazníka e-shopu) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • plnění právních povinností Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR; a/nebo
 • oprávněné zájmy Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (tzn. zejména ochrana majetku Správce, určení, výkon nebo obhajoba právních nároků Správce).

4. Zpracování prováděná na základě oprávněného zájmu Správce

Ochrana oprávněných zájmů Správce je jedním z právních základů zpracování osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat na základě tohoto právního základu pouze tehdy, pokud při takovém zpracování osobních údajů nedojde k nepoměrnému zásahu do soukromí nebo práv subjektu údajů (tzn. zákazníků e-shopu).

V případě zpracování prováděných z důvodu ochrany oprávněných zájmů Správce má zákazník e-shopu právo vznést tzv. námitku proti zpracování osobních údajů, a to z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace. Při vznesení takové námitky Správce posoudí, zdali zájem na ochraně osobních údajů zákazníka e-shopu převažuje nad oprávněným zájmem Správce, pro který jsou osobní údaje ze strany Správce zpracovávány. V případě, že Správce dospěje k závěru, že zájem na ochraně osobních údajů zákazníka e-shopu převažuje, přestane osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Ukončení zpracování osobních údajů na základě podané námitky však nemusí nutně znamenat likvidaci osobních údajů, neboť Správce může osobní údaje zpracovávat i pro jiné účely a dle jiného právním základu.

Správce zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu Správce ve vztahu k následujícím účelům:

 • uplatňování přímého marketingu ve vztahu k zákazníkům, kteří již v e-shopu nakoupili;
 • zajištění fungování e-shopu za využití tzv. souborů cookies;
 • ochrana majetku Správce a určení, výkon a obhajoba právních nároků Správce.

5. Zpracování prováděná na základě souhlasu

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Případné neudělení souhlasu nebude mít pro zákazníka e-shopu žádné nepříznivé následky.

V případě, že zákazník e-shopu udělil Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, má právo jej kdykoliv odvolat.

Po odvolání souhlasu Správce ukončí zpracování osobních údajů, k jejichž zpracování nemá jiný právní základ. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu zákazníka e-shopu ve vztahu k následujícím účelům:

 • realizace plateb v rámci e-shopu;
 • zřízení a vedení zákaznického účtu;
 • uplatňování přímého marketingu ve vztahu k potenciálním zákazníkům;
 • hodnocení návštěvnosti e-shopu a chování jeho návštěvníků a tvorby statistik a evidencí za využití tzv. souborů cookies.

6. Přímý marketing

Zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu se rozumí zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dál také jako „zákon č. 480/2004“).

Obchodním sdělením se rozumí jakákoli forma sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě stránek e-shopu, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image Správce (zejména tzv. newslettery).

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení potenciálním zákazníkům (tedy zákazníkům, kteří v e-shopu ještě nenakoupili) je možné pouze na základě jejich souhlasu, přičemž samotné zasílání obchodních sdělení bude prováděno rovněž výlučně na základě souhlasu příslušného potenciálního zákazníka (v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.).

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení zákazníkům (tedy osobám, které již v e-shopu nakoupily) je možné i bez jejich souhlasu, a to na základě oprávněného zájmu Správce, přičemž samotné zasílání obchodních sdělení je Správce oprávněn provádět rovněž bez souhlasu příslušného zákazníka (v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.), avšak pouze za podmínky, že příslušný zákazník zasílání obchodních sdělení původně neodmítl.

Za účelem zasílání obchodních sdělení Správce zpracovává pouze e-mailovou adresu zákazníků / potenciálních zákazníků.

Správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bezodkladně poté, co zákazník či potenciální zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním, a to:

 • odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • vyjádřením nesouhlasu se zpracováním osobních údajů stejným způsobem, jakým lze odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • tzv. odhlášením ze zasílání obchodních sdělení, které je možné učinit v každém zaslaném obchodním sdělení.

Bez ohledu na výše uvedené Správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nejpozději do 2 let od posledního nákupu v e-shopu (uzavření kupní smlouvy). Dalším nákupem se doba zpracování osobních údajů vždy prodlužuje o další 2 roky.

V případě, že potenciální zákazník v e-shopu nikdy nenakoupí (tzn. dojde pouze ke zřízení zákaznického účtu, avšak nikdy nedojde k žádnému nákupu zboží), Správce zpracování osobních údajů ukončí současně se zrušením zákaznického účtu.

7. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává jen takové osobní údaje, které jsou v souladu s výše uvedenými účely zpracování, a které jsou nezbytné pro provozování e-shopu ze strany Správce. Správce zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka e-shopu (zejména jméno, příjmení, podpis apod.);
 • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující Správci kontakt se zákazníkem e-shopu (zejména jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa apod.);
 • platební údaje – osobní údaje umožňující Správci případné vrácení peněžních prostředků zákazníkovi e-shopu, zejm. v případech odstoupení od smlouvy či reklamace zboží (zejména číslo bankovního účtu);
 • elektronické údaje – osobní údaje související s používáním elektronických zařízení a internetu (IP adresa, cookies, uživatelské jméno a heslo apod.);
 • osobní údaje vzniklé činností Správce – jedná se zejména o přidělená čísla či jiné identifikátory pro evidenční účely Správce (např. číslo objednávky, číslo zákaznického účtu apod.);
 • ostatní údaje – jedná se o údaje nepatřící do žádné z výše uvedených kategorií týkající se zákazníka e-shopu.

Správce zpracovává osobní údaje v přiměřeném a relevantním rozsahu, který je nezbytně nutný s ohledem na účel zpracování osobních údajů.

8. Cookies

E-shop využívá pro svoji činnost tzv. soubory cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě e-shopu stáhne do počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě e-shopu zasílají zpět na e-shop nebo na jiné internetové stránky, které soubory cookies rozpoznají. Soubory cookies budou uloženy na koncovém zařízení návštěvníka e-shopu.

Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení určité internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran. V rámci e-shopu jsou užívány jak cookies první strany, tak cookies třetích stran.

Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy ve Vašem zařízení a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč, a proto zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Oproti tomu dočasné (relační) cookies se po zavření prohlížeče vždy smažou. V rámci e-shopu jsou užívány jak relační, tak trvalé soubory cookies.

V rámci e-shopu jsou používány následující typy souborů cookies:

Nezbytně nutné soubory

Nezbytně nutné soubory cookies umožňují používání základních funkcí e-shopu jako je přihlášení uživatele a správa účtu. E-shop nelze bez nezbytně nutných souborů cookies správně používat. Seznam nezbytně nutných souborů cookies tvoří přílohu č. 1 těchto Informací o zpracování osobních údajů a použití cookies.

Výkonové soubory

Výkonové soubory cookies se používají ke sledování toho, jak návštěvníci e-shop používají, jde např. o analytické soubory cookies. Tyto soubory cookies nelze použít k přímé identifikaci určitého návštěvníka e-shopu. Seznam výkonových souborů cookies tvoří přílohu č. 2 těchto Informací o zpracování osobních údajů a použití cookies.

Reklamní soubory

Reklamní soubory cookies shromažďují informace o zvyklostech návštěvníků a uživatelů e-shopu a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k zájmům návštěvníků či uživatelů e-shopu. Seznam reklamních souborů cookies tvoří přílohu č. 3 těchto Informací o zpracování osobních údajů a použití cookies.

Nastavení cookies a nastavení webového prohlížeče

Použití souborů cookies je možné nastavit v předvolbách cookies souborů prostřednictvím cookies lišty. Provedenou volbu lze následně kdykoliv změnit v prostředí e-shopu, která se nachází na každé stránce e-shopu. V případě, že návštěvník e-shopu neprovede volbu nastavení cookies prostřednictvím cookies lišty, budou užívány pouze nezbytné soubory cookies.

Pravidla pro používání souborů cookies je možné rovněž nastavit v konkrétním webovém prohlížeči. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení webového prohlížeče je možné jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat i zcela zakázat jejich použití. Pro detailní informace je možné použít nápovědu konkrétního prohlížeče.

V případě deaktivace souborů cookies pro e-shop pravděpodobně nebude možné v plném rozsahu využívat všech funkcí e-shopu.

9. Povinnost poskytnout osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; v některých případech by však Správce bez získaných osobních údajů nebyl schopen poskytnout své služby či dodat zboží. Osobní údaje tedy Správce ve většině případů nutně potřebuje, případně mu zpracování takových osobních údajů ukládají přímo příslušné právní předpisy.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů musí mít Správce souhlas zákazníka e-shopu, pak takové osobní údaje k danému účelu zpracovává pouze s tímto souhlasem. Souhlas musí být vždy udělen dobrovolně a je možné jej kdykoliv odvolat.

10. Příjemci osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje zásadně interně. V případech stanovených příslušnými právními předpisy či opodstatněných oprávněným zájmem Správce či uděleným souhlasem se zpracováním osobních údajů mohou být osobní údaje zpracovány i subjekty mimo Správce.

Mezi příjemce osobních údajů patří nejčastěji poskytovatelé IT služeb, dopravci, provozovatelé platebních bran, správci domén, poskytovatelé technické podpory, auditorské společnosti, znalci, tlumočníci, advokáti, účetní a daňoví poradci apod.

Výše uvedení příjemci budou zpracovávat osobní údaje buď jako samostatní správci (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to nezávisle na Správci), nebo jako zpracovatelé, kteří mají se Správcem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Správce spolupracuje výhradně s takovými partnery, kteří splňují nejpřísnější požadavky v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje mohou být dále předávány dalším správcům osobních údajů, nejčastěji orgánům státní správy, soudům, rozhodcům či rozhodčím soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům bankovního dohledu, exekutorským úřadům, notářům, insolvenčním správcům atd.

11. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Správce informuje návštěvníka e-shopu, že může docházet k předávání jeho osobních údajů ze strany společností WooCommerce Ireland Ltd., se sídlem Dublin, 25 Herbert Pl, PSČ D02 AY86, Irsko, reg. číslo: 683074, WooCommerce, Inc. se sídlem San Francisco, 60 29th Street #343, PSČ 94110, Spojené státy americké, Automattic Inc., se sídlem San Francisco, 60 29th Street #343, PSČ 94110, Spojené státy americké, reg. číslo: 3946446 (dále také jako „Zpracovatelé“), kteří mohou zpracovávat osobní údaje pro Správce, do třetích zemí (tj. státy, které nejsou členy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru). Zpracovatelé předávají osobní údaje zákazníků do třetích zemích vždy na základě (i.) rozhodnutí o odpovídající ochraně či na základě (ii.) vhodných záruk.

12. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Zánikem jednoho z právních základů pro zpracování osobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů (v nezbytném rozsahu) na základě jiného právního základu.

Účel zpracování

Doba uchování

plnění povinností stanovených právními předpisypo dobu stanovenou příslušným právním předpisem
plnění povinností ze smlouvypo dobu trvání závazků z příslušné smlouvy (zejm. po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu nezbytnou pro účely reklamace zboží, které je předmětem smlouvy)
realizace plateb v rámci e-shopupo dobu nezbytnou pro vyřízení platebních nároků
zřízení a vedení zákaznického účtupo dobu trvání příslušného souhlasu; nejdéle však po dobu 2 let od posledního využití zákaznického účtu zákazníkem
uplatňování přímého marketingu vůči zákazníkůmdo doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním; nejdéle však po dobu 2 let od posledního nákupu zboží uskutečněného prostřednictvím e-shopu
uplatňování přímého marketingu vůči potenciálním zákazníkůmpo dobu trvání příslušného souhlasu; nejdéle však do okamžiku zrušení zákaznického účtu
cookiesdo doby skončení jejich platnosti (viz příloha č. 1 až příloha č. 3 Informací o zpracování osobních údajů a použití cookies) či jejich odstranění ze zařízení subjektu údajů
ochrana majetku Správce a určení, výkon a obhajoba právních nároků Správcepo dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

13. Další práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Správce náleží zákazníkům e-shopu rovněž následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Správce je povinen poskytnout zákazníkovi e-shopu na jeho žádost informace týkající se zpracování osobních údajů (zejména účel zpracování, kategorie osobních údajů, doba jejich zpracování a zdroj osobních údajů). Zákazník e-shopu je oprávněn požadovat rovněž kopii zpracovávaných osobních údajů. Za její opakované poskytnutí je však Správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek odpovídající vynaloženým administrativním nákladům spojeným s jejím poskytnutím.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů

V případě, že Správce zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, je zákazník e-shopu oprávněn požadovat jejich opravu a doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů

Zákazník e-shopu je oprávněn požadovat, aby Správce vymazal osobní údaje, které se jej týkají, pokud je dán jeden z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, nebo
 • zákazník e-shopu vznese námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, nebo
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, nebo
 • je odvolán případně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů naopak nepřísluší v případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce či pro archivační účely.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo na omezení zpracování osobních údajů přísluší pouze v případě:

 • kdy zákazník e-shopu vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu Správce, nebo
 • zpochybňování přesnosti zpracovávaných osobních údajů, nebo
 • protiprávního zpracování osobních údajů ze strany Správce a současného odmítnutí jejich výmazu ze strany příslušného zákazníka e-shopu, nebo
 • kdy Správce nepotřebuje osobní údaje pro daný účel zpracování, ale příslušný zákazník e-shopu přesto bude osobní údaje požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu jejích právních nároků.

V případě splnění kterékoliv z výše uvedených podmínek Správce osobní údaje dočasně znepřístupní a po určitou dobu nebude zpracovávat.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Zákazník e-shopu je oprávněn získat osobní údaje, které se jej týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto osobní údaje předat jinému správci osobních údajů, aniž by tomu Správce bránil, resp. je zákazník e-shopu oprávněn požadovat, aby osobní údaje byly předány přímo Správcem jinému správci osobních údajů, je-li to technicky proveditelné. Toto právo náleží pouze v případě zpracování osobních údajů na základě případně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě plnění příslušné smlouvy uzavřené mezi Správcem a zákazníkem e-shopu.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Zákazník e-shopu je oprávněn se kdykoliv obrátit se stížností nebo podnětem týkajícím se zpracování jejích osobních údajů na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, webové stránky www.uoou.cz.

Informace o přijatých opatřeních v souvislosti s uplatněním výše uvedených práv vyřídí Správce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce a ve výjimečných případech (zejména z důvodu složitosti požadavku) je oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení je Správce povinen zákazníka e-shopu včas informovat.

14. Závěrečné ustanovení

Přílohou č. 1 těchto Informací o zpracování osobních údajů a použití cookies je Seznam nezbytně nutných souborů cookies.

Přílohou č. 2 těchto Informací o zpracování osobních údajů a použití cookies je Seznam výkonových souborů cookies.

Přílohou č. 3 těchto Informací o zpracování osobních údajů a použití cookies je Seznam reklamních souborů cookies.

15. Platnost a účinnost

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ke dni      .

Aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách Správce      .

Příloha č. 1

Seznam nezbytně nutných souborů cookies

Příloha č. 2

Seznam výkonových souborů cookies

Příloha č. 3

Seznam marketingových souborů cookies